Selecteer een pagina

Info

Algemene Voorwaarden

DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN YELLOW & JAUNE MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN 14 KALENDERDAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET GOED OF OP HET SLUITEN VAN DE DIENSTENOVEREENKOMST.

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Wise Media Group (Yellow & Jaune)
Dries 108,
9521 Letterhoutem
BE 0818 429 976
info@sofievanhoof.be
0479/65 05 86

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van Wise Media Group, een BV met maatschappelijke zetel te Dries 108 (België), BTW BE 0818 429 976, (hierna ‘Yellow & Jaune’) biedt haar klanten de mogelijkheid om zelfontworpen stoffen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Yellow & Jaune. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Yellow & Jaune houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Yellow & Jaune aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Yellow & Jaune niet. Yellow & Jaune is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Yellow & Jaune is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Yellow & Jaune. Yellow & Jaune kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

Bestellingen gebeuren uitsluitend via de webshop.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via iDeal, Creditcard, bancontact, Belfius-app, KBC-app en de ING-app

– via overschrijving op rekeningnummer BE36 068889010481 BIC: GKCCBEBB

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Yellow & Jaune.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Of kunnen afgehaald worden op onze vestigingsadres.

Yellow & Jaune is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Yellow & Jaune.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Yellow & Jaune te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Yellow & Jaune beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Yellow & Jaune zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7: LEVERING

De verzending van uw bestelling gebeurd niet meteen na de ontvangst van uw betaling. Na de afsluitingstermijn van de voorverkoop, wordt de stof in productie geplaatst. Binnen max. 3 weken wordt jouw bestelling verzonden. De leveringstermijn is enkel indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot annulering van de verkoop of tot het betalen van een schadevergoeding aan de koper. Yellow & Jaune heeft het recht om bestellingen in verschillende delen te verzenden.

Indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te leveren, dan worden de eventueel reeds betaalde bedragen terug betaald aan de koper, zonder interest of andere vergoedingen.

Yellow & Jaune aan de leveringsplicht voldaan heeft wanneer een zending één maal aan de koper is aangeboden. Bij levering aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van aanbieden van de levering. Wanneer een adres foutief wordt aangeleverd is dit de verantwoordelijkheid van de koper. Dat kan ook zorgen voor extra kosten deze zullen doorgerekend worden aan de koper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld

Verzendkosten:

Bekijk het overzicht van onze verzendkosten.

ARTIKEL 8: KLACHTEN / AANSPRAKELIJKHEID

De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan Yellow & Jaune mee te delen.

Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Yellow & Jaune mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

Een reactie vanwege Yellow & Jaune op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde goederen, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen.

Indien een klacht door Yellow & Jaune gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de goederen terugnemen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van Yellow & Jaune zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Yellow & Jaune voor de goederen voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. goederenvoor dewelke Yellow & Jaune’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

De klant kan zich eveneens wenden tot het Online Dispute Resolution (ODR)platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARTIKEL 9: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Wise Media Group, Dries 108, 9521 Letterhoutem respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wise Media Group, Dries 108, 9521 Letterhoutem, info@sofievanhoof.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Wise Media Group, Dries 108, 9521 Letterhoutem, info@sofievanhoof.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Yellow & Jaune heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Yellow & Jaune houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@sofievanhoof.be.

ARTIKEL 10: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Daarvoor worden er ‘First party cookies’ gebruikt. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 11: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Yellow & Jaune om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS

Yellow & Jaune is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479/650586, via e-mail op info@sofievanhoof.be of per post op het volgende adres: Dries 108, 9521 Letterhoutem.

ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Yellow & Jaune. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Yellow & Jaune kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 14: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Kleurrijk detail

Onze allereerste print in PAARS

Color Your Wardrobe

YELLOW & JAUNE

CONTACT

GSM : +32 (0)479 65 05 86
Mail : info.sofievanhoof@gmail.com